Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování jazykových kurzů pro veřejnost

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti poskytovatele, tj. Marcela Klínka, IČ 09808710, sídlem Mánesova 1213/1, Opava (dále jen „lektor“), a objednatele, které se vztahují ke smlouvě o výuce češtiny pro cizince (dále jen „smlouva“), jakožto smlouvě uzavírané dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

II. Vznik smluvního vztahu

Smlouva mezi objednatelem a lektorem vzniká doručením závazné přihlášky do jazykového kurzu objednatelem lektorovi a potvrzením obdržení této přihlášky ze strany lektora. Potvrzením obdržení přihlášky vzniká objednateli povinnost uhradit cenu kurzu (dále také „kurzovné“) v termínu a způsobem zvoleným na přihlášce.

Přihlášku do jazykového kurzu může objednatel vyplnit na internetových stránkách https://klinek.cz (tzv. smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku)

Lektor potvrdí přijetí přihlášky do tří pracovních dnů od jejího doručení; neučiní-li tak, má se za to, že přihláška nebyla přijata. Za přijetí přihlášky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na e-mailovou adresu objednatele.

Dohodnuté podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze výslovným písemným ujednáním obou smluvních stran.

III. Předmět a místo plnění

Předmětem plnění je výuka českého jazyka (dále jen „výuka“), zpravidla ve skupinovém kurzu pro veřejnost vyhlášeném lektorem pro příslušné období (dále jen „kurz“).

Výuka probíhá online formou, pokud není uvedeno jinak. Místem plnění je virtuální učebna v prostředí Zoom, odkaz pro připojení k videokonferenci poskytne lektor s dostatečným předstíhem objednateli přes e-mail.

IV. Práva a povinnosti lektora

Lektor se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky, zejména realizovat kurz ve sjednaném termínu a rozsahu.

Lektor není povinen realizovat kurz, pokud se nepřihlásí alespoň 4 účastníci (případně jiný minimální počet účastníků uvedený v přihlášce do jazykového kurzu). V takovém případě postupuje dle čl. IX. odrážky prvé těchto VOP.

Lektor má právo v průběhu kurzu přeřadit objednatele, jehož jazykové znalosti neodpovídají úrovni zvoleného kurzu, do jiného kurzu, jehož úroveň lépe odpovídá objednatelovým znalostem. Objednateli v takovém případě nevzniká právo odstoupit od smlouvy (a nárok požadovat vrácení kurzovného).

V. Práva a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen lektorovi zaplatit za sjednaný kurz kurzovné, jak je uvedeno v přihlášce a v článku II. těchto VOP.

Objednatel nemá nárok odstoupit od smlouvy v případě, že se po zaplacení kurzovného rozhodne kurz nebo jeho část neabsolvovat (s výjimkou uvedenou v čl. X. VOP).

V případech, kdy nastane závažný důvod na straně objednatele znamenající nemožnost účastnit se výuky, lektor a objednatel dohodnou způsob řešení věci zejména s ohledem na rozsah již poskytnutých služeb a nezbytné fixní náklady lektora. Za závažný důvod se považují např. dlouhodobé vážné zdravotní problémy doložené vyjádřením lékaře. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových dispozic v osobním nebo pracovním životě objednatele.

Objednatel může z vlastní vůle i na doporučení lektora přestoupit v průběhu trvání kurzu do jiného jazykového kurzu lektora vyšší nebo nižší úrovně. Podmínkou je volná kapacita v kurzu, do kterého má objednatel zájem přestoupit. Při přestupu do jiného kurzu je objednatel povinen absolvovat znalostní rozřazovací test, je-li o to požádán lektorem.

VI. Cenové a platební podmínky

Objednatel je povinen zaplatit kurzovné ve lhůtě, výši a způsobem uvedeným v přihlášce do jazykového kurzu, přičemž cena je hrazena bez DPH, neboť výuka je od DPH osvobozena.

V případě, že se objednatel dohodne s lektorem na úhradě kurzovného formou splátek, zavazuje se doplatit celou výši kurzovného i v případě, že kurz přestane navštěvovat.

Kurzovné zahrnuje příslušné období výuky a výukové materiály mimo učebnice.

VII. Časové dispozice výuky

Kurzy se konají pravidelně v rozsahu uvedeném v přihlášce do jazykového kurzu. Minimálně 5 dní před datem zahájení kurzu, uvedeném na přihlášce do jazykového kurzu, sdělí lektor objednateli na e-mail objednatele místo a dobu realizace výuky.

Neúčast objednatele na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části kurzovného nebo k poskytnutí výuky v náhradním termínu.

Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů na straně lektora zajistit (např. onemocnění lektora), je lektor oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky.

Není-li stanoveno jinak, ve dnech pracovního klidu (státní svátky a tzv. ostatní svátky) výuka neprobíhá; tato skutečnost je již reflektována ve výši kurzovného.

VIII. Kvalita výuky a případné reklamace

Lektor se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.

Lektor se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.

Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen lektora o této skutečnosti bezprostředně informovat písemně či e-mailem a popsat vytýkané vady. Lektor obdržení reklamace potvrdí nejpozději do 5 pracovních dnů.

Je-li objednatel spotřebitelem, lektor je povinen přijmout v souladu s § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, reklamaci také v provozovně lektora, a to na adrese Mánesova 1213/1, 746 01 Opava, a vyřídit ji ve lhůtách a způsobem uvedeným v tomto právním předpise.

Je-li objednatel spotřebitelem, lektor vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Lektor si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku apod. V případech, kdy je zjištěno, že výuka nebyla poskytnuta řádně, lektor také nahradí již realizovanou část výuky.

Lektor se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 3 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace apod., rozhodne lektor nejpozději do 4 týdnů od dne doručení reklamace.

Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele (např. změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil).

Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany lektora ze závažných důvodů. Lektor se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.

IX. Odstoupení od smlouvy (zrušení kurzu)

Lektor má právo odstoupit od smlouvy:

  • v případě, že se do jazykového kurzu nepřihlásí do jeho plánovaného začátku dostatečný počet účastníků. Objednateli bude vrácena plná výše uhrazeného kurzovného.
  • nedojde-li k úhradě kurzovného či jeho jednotlivé splátky ani do 10 dnů po sjednaném či stanoveném termínu.
  • v případech, kdy objednatel při účasti na výuce porušuje základní zásady občanského soužití. V takovém případě má objednatel nárok na vrácení alikvotní výše uhrazeného kurzovného v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly.

Lektor má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jazykový kurz) také z jiných vážných důvodů, a to i v průběhu kurzu. Vážnými důvody se míní zejména případ úmrtí lektora či případ jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti, avšak pouze tehdy, není-li v objektivních možnostech lektora zajistit náhradního lektora. V takovém případě vrátí lektor objednateli kurzovné, resp. alikvotní výši uhrazeného kurzovného v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly.

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy učiněné objednatelem musí být adresováno k rukám lektora.

X. Odstoupení od smlouvy objednatelem u smlouvy uzavřené na dálku

V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku lektorovi a lektor mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty lektorovi odesláno.

Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP. Odstoupí-li objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu lektor bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy lektor obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné přihlášky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit lektorovi poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné přihlášky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být adresováno k rukám lektora.

XI. Ochrana osobních údajů

Objednatel se seznamí se zásadami zpracování osobních údajů. Všechny informace, které objednatel uvedé, jsou důvěrné a lektor bude s nimi tak i zacházet.

Zásady práce s osobními objednatele údaji jsou k dispozici na internetových stránkách https://klinek.cz/legal/privacy.

XII. Závěrečná ustanovení

VOP jsou k dispozici na internetových stránkách https://klinek.cz/legal/tandc.

Vyplněním přihlášky do kurzu objednatel potvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a jakoukoliv jinou informací poskytnutou lektorem objednateli mají přednost VOP.

V případě, kdy lektor zasílá objednateli jakékoliv písemné oznámení, bude toto oznámení zásadně zasíláno na e-mailovou adresu objednatele.

V případě, že se kterékoli ustanovení VOP stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

Právní vztahy mezi lektorem a objednatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Hovoří-li se v těchto podmínkách o písemné formě právního jednání, zahrnuje tato forma též jednání učiněné prostřednictvím e-mailu; to neplatí v případě uvedeném v čl. II. VOP (změna smlouvy dohodou obou smluvních stran).

Tyto VOP jsou účinné od 17. 10. 2023

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku