Zásady práce s vašimi údaji

Zásady zpracování osobních údajů pro účely výuky češtiny

Tyto zásady popisují způsob nakládání s osobními údaji, které zpracovává Marcel Klínek, IČ 09808710, sídlem Mánesova 1213/1, Opava (dále jen „lektor“) a jsou přílohou VOP.

I. Ochrana osobních údajů

Lektor zpracovává osobní údaje objednatele podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“). Správcem osobních údajů jako takovým je Marcel Klínek.

Lektor zpracovává osobní údaje objednatele v tomto rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo. Lektor dále zpracovává osobní údaje objednatele týkající se administrace a výsledků studia (evidence účasti ve výuce, dosažené výsledky studia a podobně).

Lektor osobní údaje zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj. zpracování osobních údajů objednatele je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je objednatel, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na objednatelovu žádost.

Osobní údaje objednatele lektor zpracovává pouze pro tyto účely:

 • vedení smluvní agendy, účetnictví a fakturace;
 • administrace výuky, evidence proběhlé výuky.

Osobní údaje objednatele bude shromažďovat a zpracovávat lektor osobně. Lektor osobní údaje neposkytuje třetím osobám.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; v případě, že objednatel odmítne poskytnutí nezbytných údajů, nebude lektor moci uzavřít smlouvu o výuce cizího jazyka, popřípadě podle této smlouvy řádně plnit. Lektor uloží objednatelovy osobní údaje po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů.

Lektor sděluje, že pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Marcel Klínek, Mánesova 1213/1, 746 01 Opava (je možno jej kontaktovat na výše uvedené adrese).

Objednatel (subjekt osobních údajů) má:

 • dle čl. 15 nařízení právo získat od lektora potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným čl. 15 odst. 1 písm. a) - h) nařízení;
 • za podmínek čl. 15 nařízení právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • dle čl. 16 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů;
 • dle čl. 17 nařízení právo na to, aby lektor bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a to za podmínek stanovených článkem 17 nařízení;
 • za podmínek stanovených čl. 18 nařízení právo žádat, aby lektor omezil zpracování osobních údajů;
 • za podmínek stanovených čl. 20 nařízení právo na přenositelnost osobních údajů;
 • za podmínek stanovených čl. 21 nařízení právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 • dle čl. 22 nařízení právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro objednatele (subjekt údajů) právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká, nejedná-li se o některou z právem stanovených výjimek.
 • za podmínek dle čl. 34 nařízení právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
 • v souladu s čl. 77 nařízení právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se objednatel (subjekt údajů) domnívá, že zpracováním osobních údajů je porušeno nařízení.